Kas privalo atlikti auditą

Informacija atnaujinta 2021.09.01

 

Metinių finansinių ataskaitų auditą atlikti privalo:

— valstybės ir savivaldybės įmonės;

— viešojo intereso įmonės;

— akcinės bendrovės;

— uždarosios akcinės bendrovės, kuriose akcininkė yra valstybė ir (arba) savivaldybė;

— uždarosios akcinės bendrovės, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, kuriose visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, jeigu jų ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną viršija šiuos dydžius:

1. Pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 3 500 000 EUR;

2. Balanse nurodyto turto vertė – 1 800 000 EUR;

3. Vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 50.

 

Teisės aktai

1. Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas(žr. 24 str.)

2. Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymas

3. Audito įstatymas

      Siųsti užklausą