LIKVIDAVIMAS

Teisininkas Viačeslavas Lelešius

TEISININKAS

Viačeslavas Lelešius

Atkreipkite dėmesį, kad įmonės likvidavimas dažnai sukuria prievolę sumokėti papildomus mokesčius arba įmonei arba akcininkams.

Kuo būsime naudingi

 • Atliksime mokestinį vertinimą, kuris parodys, kokios mokestinės prievolės atsiras likviduojant įmonę.
 • Parengsime visus reikiamus dokumentus, pateiksime juos institucijoms ir likviduosime įmonę.
 • Įmonės likvidavimo metu atstovausime Registrų centre, Sodroje, Vilniaus miesto savivaldybėje.

Ką reikia padaryti Jums

 • Atsiskaityti su kreditoriais (balanse turi nelikti mokėtinų sumų).
 • Nurašyti beviltiškas skolas (balanse turi nelikti gautinų sumų).
 • Perduoti įmonės turtą akcininkams ir užregistruoti tai įmonės apskaitoje (balanse turi nelikti turto).

Įmonės likvidavimo išlaidos

 • 150 EUR + PVM (nuo) mokestinis vertinimas (neprivalomas).
 • 650 EUR + PVM įmonės likvidavimas (mūsų paslauga).
 • + 100 EUR + PVM, jei akcininkas juridinis asmuo.
 • + 100 EUR + PVM, jei akcininkas užsienietis.
 • 200 EUR + PVM (nuo) archyvavimo paslauga (tikslią kainą nurodysime įvertinę dokumentų apimtį).
 • 22 EUR Registrų centro mokestis.
 • Į kaina neįskaičiuotos papildomos paslaugos (apskaitos sutvarkymas, vertimai, kt.).

 

* Už mūsų paslaugas galite atsiskaityti tik bankiniu pavedimu.

Likvidavimo terminas

 • UAB likvidavimas užtrunka 5 – 8 mėnesius.

Naudinga informacija

Likviduojant įmonę (UAB, IĮ, MB), likęs jos turtas perduodamas jos dalyviui (akcininkui, savininkui, dalininkui). Perduodant likviduojamos įmonės turtą mokestinės prievolės gali atsirasti likviduojamai įmonei ir / arba jos dalyviui.

Įmonės apmokestinimas

Likviduojamos įmonės turtą perduodant jos dalyviui, įmonė gali būti apmokestinta pelno mokesčiu. 5 proc. tarifas taikomas, jeigu likviduojamos įmonės vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 EUR (išskyrus atvejus, nustatytus PMĮ 5 str. 3 dalyje), jei įmonė šių sąlygų neatitinka taikomas 15 proc. pelno mokesčio tarifas.

Apmokestinamas ne visas įmonės dalyviui perduodamas turtas, bet tik turto vertės padidėjimo pajamos, t. y. skirtumas tarp to turto tikrosios rinkos kainos perleidimo dieną ir jo įsigijimo kainos.

Jei perleidžiamas turtas, kuriam buvo skaičiuojamas nusidėvėjimas arba amortizacija, tai turto įsigijimo kaina mažinama nusidėvėjimo ar amortizacijos suma.

Pvz.: Įmonė X yra likviduojama. Jos turimo automobilio, kuris perduodamas dalyviui, įsigijimo kaina yra 35000 EUR. Iki įmonės X likvidavimo buvo priskaičiuota 25000 EUR automobilio nusidėvėjimo suma. Automobilio perdavimo dieną šio turto tikroji rinkos kaina sudarė 15000 EUR. Vadinasi, likviduojamos įmonės X turto vertės padidėjimo pajamos yra 5000 EUR (15000 EUR– (35000 EUR– 25000 EUR)). Nuo šios sumos bus mokamas pelno mokestis.

Dalyvio apmokestinimas

Perduodant likviduojamos įmonės turtą jos dalyviui mokami tokie mokesčiai:

Kai likviduojamos įmonės dalyvis yra juridinis asmuo, perduodamas turtas apmokestinamas pelno mokesčiu. 5 proc. tarifas taikomas, jeigu akcininko įmonėje vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 EUR (išskyrus atvejus, nustatytus PMĮ 5 str. 3 dalyje), jei įmonė šių sąlygų neatitinka taikomas 15 proc. pelno mokesčio tarifas.

Kai likviduojamos įmonės dalyvis yra fizinis asmuo, perduodamas turtas apmokestinamas gyventojų pajamų mokesčiu. 15 proc. tarifas taikomas, jeigu gaunama turto vertės padidėjimo suma neviršija 120 VDU (vidutinio darbo užmokesčio), o 20 proc. tarifas taikomas nuo 120 VDU viršijančios sumos.

Atkreipkite dėmesį, kad skaičiuojant ar pajamų suma neviršijo 120 VDU, yra vertinamos ne tik pajamos iš gauto turto vertės padidėjimo, bet sumuojamos visos kitos per metus gyventojo gautos pajamos, išskyrus darbo santykių, dividendų ir individualios veiklos pajamas (GPMĮ 11 str., 6 str. 1 d., 6 str. 12 d., 17 str. 1 d. 30 p.).

Apmokestinamas ne visas dalyvio gautas turtas, bet tik turto vertės padidėjimo pajamos, t. y. skirtumas tarp gauto turto tikrosios rinkos kainos perleidimo dieną ir UAB akcininko turimų akcijų įsigijimo kainos arba IĮ, MB dalyvio neatsiimto įnašo.

Pvz.: UAB X akcininkas turi UAB X akcijų, įsigytų už 5000 EUR. UAB X yra likviduojama, o jos turimas automobilis perduodamas akcininkui. Automobilio perdavimo dieną šio turto tikroji rinkos kaina sudarė 15000 EUR. Vadinasi, akcininko gauto turto vertės padidėjimo pajamos yra 10000 EUR (15000 EUR – 5000 EUR). Nuo šios sumos akcininkas mokės pelno arba gyventojų pajamų mokestį.

Svarbu žinoti

Likviduojama įmonė turi grąžinti į biudžetą perduodamo turto pirkimo PVM, kuris buvo įtrauktas į PVM atskaitą. Grąžintinas PVM apskaičiuojamas atsižvelgiant į nusidėvėjimo ar amortizacijos sumą.

Įmonės likvidatorius tai fizinis asmuo, atliekantis įmonės likvidavimo procedūrą, kol JA išregistruojamas iš JAR. Likvidatoriumi gali būti likviduojamo JA vadovas, akcininkas, darbuotojas ar kitas asmuo. Jį skiria ir atšaukia akcininkai paprasta balsų dauguma. Nuo paskyrimo* įmonės likvidatorius perima visas JA valdymo organų funkcijas. Gali būti skiriama ir keletas likvidatorių. Tokiu atveju sudaroma likvidacinė komisija, o vienas iš likvidatorių skiriamas komisijos pirmininku.

Su įmonės likvidatoriumi gali būti sudaroma paslaugų teikimo, pavedimo ar darbo sutartis.

 

*Įmonės likvidatorius laikomas paskirtu nuo likvidatoriaus duomenų įregistravimo JAR.

 • Sprendimas dėl UAB likvidavimo priimamas ne mažesne nei 2/3 balsų dauguma. Toks sprendimas gali būti atšauktas tokia pačia balsų dauguma;
 • UAB likvidavimas (sprendimas dėl likvidavimo) negali būti atšauktas, jei bent vienas akcininkas gavo dalį likviduojamos įmonės turto;
 • Likviduojama įmonė gali sudaryti tik tuos sandorius, kurie yra susiję su veiklos nutraukimu arba kurie numatyti sprendime likviduoti įmonę;
 • VAS negali priimti sprendimo likviduoti nemokią įmonę. Šiuo atveju taikoma bankroto procedūra;
 • Paaiškėjus, kad likviduojama įmonė negalės atsiskaityti su kreditoriais: a) likvidatorius privalo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo; arba b) mokestinę nepriemoką gali perimti kitas asmuo, jei VMĮ su tuo sutinka;
 • Nuo VAS sprendimo likviduoti įmonę priėmimo dienos įmonė įgyja likviduojamos įmonės statusą;
 • Likviduojamos UAB dokumentuose, kuriuos ji naudoja santykiuose su kitais asmenimis, turi būti nurodomas jos teisinis statusas „likviduojamas“;
 • UAB turtas gali būti dalijamas akcininkams ne anksčiau kaip praėjus 2 mėn. nuo viešo paskelbimo apie įmonės likvidavimą;
 • Jei dėl skolų mokėjimo kyla teisminių ginčų, įmonės turtas negali būti dalijamas akcininkams tol, kol teismas neišspręs šių ginčų ir nebus atsiskaityta su kreditoriais;
 • Įmonės likvidavimo metu įprastas mokesčių deklaracijų teikimas nenutraukiamas;
 • Jei įmonės likvidavimas trunka ilgiau nei metus, po kiekvienų finansinių metų pabaigos per 3 mėn. likvidatorius sudaro metinę finansinę atskaitomybę ir likvidavimo ataskaitą. Šiuos dokumentus tvirtina VAS;
 • VMĮ patikrinimas atliekamas ne visais atvejais. Tai priklauso nuo to, ar įmonė yra PVM mokėtoja, įmonės veiklos rūšies, laikotarpio, apimties ir pan. Apie patikrinimo būtinumą sprendžia VMĮ.

UAB likvidavimo procedūra vyksta tokiu eiliškumu:

 1. UAB likvidavimas pradedamas kai akcininkai pasirašo akcininkų susirinkimo protokolą likviduoti įmonę ir paskiria likvidatorių.
 2. Paskelbiama viešai, kad pradėtas UAB likvidavimas.
 3. Ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo dieną apie UAB likvidavimą pranešama Juridinių asmenų registrui (JAR).
 4. Sudaromas likviduojamos įmonės likvidavimo pradžios balansas.
 5. Apie UAB likvidavimą raštu pranešama UAB kreditoriams.
 6. Įmonė išregistruojamas iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojų registro.
 7. Pateikiamos UAB likvidavimo pradžios mokesčių deklaracijos.
 8. Baigiami vykdyti įmonės sandoriai.
 9. Nutraukiamos darbo sutartys su darbuotojais bei su jais atsiskaitoma.
 10. Sumokamos socialinio, sveikatos draudimo įmokos, baudos, delspinigiai.
 11. Išregistruojamas kasos aparatas.
 12. Sunaikinami nepanaudoti specialių apskaitos dokumentų blankai.
 13. Atsiskaitoma su kreditoriais.
 14. Pateikiamos įmonės veiklos laikotarpio pabaigos mokesčių deklaracijos.
 15. Sumokami likę mokesčiai.
 16. Akcininkams paskirstomas likęs įmonės turtas, surašomi jo perdavimo aktai.
 17. Sudaromas ir Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pateikiamas likviduojamos įmonės veiklos laikotarpio pabaigos balansas.
 18. VMI atlieka likviduojamos įmonės dokumentų patikrinimą.
 19. VMI teikia pranešimą JAR ir likvidatoriui apie įmonės atsiskaitymą su biudžetu.
 20. Įmonės dokumentai atiduodami saugoti archyvui.
 21. Uždaromos įmonės sąskaitos bankuose.
 22. Sunaikinamas likviduojamos įmonės antspaudas.
 23. Sudaromas UAB likvidavimo aktas.
 24. JAR pateikiamas prašymas dėl įmonės išregistravimo.

Jus gali sudominti buhalterinės paslaugos.

Priverstinis įmonės likvidavimas vykdomas tokiais atvejais:

 1. Sueina laikotarpio, kuriam buvo įsteigta įmonė, pabaiga. Likus ne mažiau kaip 3 mėn. iki šio laikotarpio pabaigos visuotinis akcininkų susirinkimas (VAS) priima sprendimą dėl įmonės likvidavimo ir išrenka likvidatorių. Šiuo atveju įmonė laikoma likviduojama nuo kitos dienos po įstatuose nurodyto veiklos laikotarpio pabaigos. Likvidavimo procedūras turi teisę inicijuoti akcininkai, o tam tikrais atvejais – valdymo organai bei Juridinių asmenų registras (JAR).
 2. Priimamas teismo ar kreditorių susirinkimo sprendimas likviduoti bankrutavusią įmonę.
 3. Priimamas teismo sprendimas likviduoti įmonę, jei jos veiklos tyrimo metu paaiškėja, kad įmonės valdymas yra netinkamas (valdymo organai ir / ar jų nariai nevykdo savo pareigų ar vykdo jas netinkamai). Įmonės veiklos tyrimą turi teisę inicijuoti akcininkai, prokuroras, taip pat kiti asmenys, turintys tokią teisę pagal įmonės steigimo dokumentus ar su įmone sudarytus sandorius.
 1. Priimamas teismo sprendimas likviduoti įmonę, kai:
 • Įmonė per 5 m. neatnaujino savo duomenų JAR ir yra pagrindas manyti, kad ši įmonė jokios veiklos nevykdo.
 • Įmonė nepateikė metinių finansinių ataskaitų rinkinio ilgiau nei 2 m. ir JAR nepranešė apie nepateikimo priežastis.
 • Įmonės valdymo organai negali priimti nutarimų, kadangi nėra kvorumo dėl valdymo organo narių atsistatydinimo, ir tai trunka ilgiau nei 6 mėn.
 • Įmonės valdymo organų narių ilgiau nei 6 mėn. negalima surasti įmonės buveinėje ir jų adresais, nurodytais JAR.

Įmonės likvidavimas šiais pagrindais gali būti inicijuotas JAR iniciatyva, o tam tikrais atvejais – VMI siūlymu.

 1. Kai akcininkų skaičius tampa mažesnis nei įstatymų leidžiamas minimumas, jeigu per 6 mėn. po tokio sumažėjimo nenutarta įmonės reorganizuoti ar pertvarkyti. Atsiradus šiai aplinkybei, įmonė laikoma likviduojama. Šiuo atveju įmonės likvidavimo procedūrą turi teisę inicijuoti akcininkai, o tam tikrais atvejais – valdymo organai bei JAR.
 2. Priimamas teismo sprendimas įmonės steigimą pripažinti negaliojančiu, kai:
 • Visi įmonės steigėjai buvo neveiksnūs arba nebuvo įstatymų nustatyto steigėjų minimumo.
 • Nebuvo sudaryti steigimo dokumentai arba buvo pažeistos įstatymų nustatytos įmonės steigimo taisyklės.
 • Tikrieji įmonės steigimo tikslai neteisėti arba prieštarauja viešajai tvarkai.
 • Nebuvo suformuotas minimalus įstatinis kapitalas.
 • Įmonės dokumentuose nenumatytas jos pavadinimas, tikslai, įstatinio kapitalo, akcininkų asmeninių įnašų dydis.

Visais šiais atvejais įmonės likvidavimo procedūrą teisme turi teisę inicijuoti akcininkai, valdymo organai bei prokuroras.

 1. Teismo nuosprendis likviduoti įmonę už padarytą nusikaltimą.
Teisininkas Viačeslavas Lelešius

TEISININKAS

Viačeslavas Lelešius

Siųsti užklausą

Užpildykite visus laukelius

Siųsti užklausą

Siųsti užklausą

Užpildykite visus laukelius

Aptarkime Jūsų poreikius šiandien