MB STEIGIMAS

Teisininkas Viačeslavas Lelešius

TEISININKAS

Viačeslavas Lelešius

Steigiame bendrijas ir užsienietišku pavadinimu.

Kuo būsime naudingi

 • Parengsime MB steigimo dokumentus, pateiksime Registrų centrui, lydėsime pas notarą.
 • Patarsime kaip nustatyti balsavimo ir pelno skirstymo sąlygas, kad sumažintumėte ginčų pasekmes.
 • Patarsime MB mokesčių klausimais.

MB steigėjo veiksmai

 • Jums reikės atvykti pas notarą pasirašyti MB steigimo dokumentus.

Terminas

 • MB steigimas atliekamas per ~ 5 darbo dienas.
Teisininkas Viačeslavas Lelešius

TEISININKAS

Viačeslavas Lelešius

Išlaidos

 • 150 EUR + PVM MB steigimas.
 • 16 EUR + PVM MB pavadinimo rezervavimas.
 • 58 EUR Registrų centro mokestis.
 • 120 EUR notaro mokestis (mokesčio dydis svyruoja).

+ 100 EUR + PVM, jei pavadinimas užsienietiškas.

+ 200 EUR + PVM, jei steigėjas užsienietis.

+ 50 EUR + PVM civilinės sutarties su vadovu parengimas (jei pageidaujate).

 

* Už mūsų paslaugas galite atsiskaityti tik bankiniu pavedimu.

 

Jeigu buhalterijos tvarkymą patikėsite mums, MB steigimo kainą sumažinsime 100 EUR.

Nuolaidą suteiksime 100 EUR sumažindami suteiktų buhalterinių paslaugų kainą.

Naudinga informacija

 • Mažoji bendrija yra ribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad nariai savo turtu neatsako už neįvykdytas mažosios bendrijos prievoles.
 • Mažąją bendriją gali steigti ne daugiau kaip 10 fizinių asmenų (gali būti ir vienas MB steigėjas). Mažoji bendrija gali vykdyti bet kokią įstatymų nedraudžiamą veiklą.
 • Nors mažojoje bendrijoje ir nereikalaujama turėti minimalų įstatinį kapitalą, tačiau mažosios bendrijos nariai turi įnešti įnašus (jų dydį nustato patys nariai, narių susirinkime). Mažosios bendrijos pelnas skirstomas proporcingai nario įnašo dydžiui (galima numatyti ir kitokią pelno skirstymo tvarką).
 • Narys gali dirbti mažojoje bendrijoje, tačiau negali sudaryti darbo sutarties. Mažoji bendrija gali sudaryti darbo sutartis tik su darbuotojais, kurie nėra bendrijos nariai.

Mažosios bendrijos valdymas

Galimi šie Mažosios bendrijos valdymo organai:

 1. Tik narių susirinkimas. Tokiu atveju narių susirinkimas yra kartu ir valdymo organas, vienas iš narių paskiriamas mažosios bendrijos atstovu, kuris iš esmės atlieka vadovo funkcijas.
 2. Narių susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – vadovas, šiuo atveju su vadovu sudaroma paslaugų (civilinė) sutartis.

 

 • Svarbiausius sprendimus nariai priima balsavimu. Vienas narys turi vieną balsą, nepriklausomai nuo jo įnašo dydžio.
 • Jei mažoji bendrija turi vadovą, nuostatuose gali būti nustatyta kitokia balsavimo tvarka (pvz., balsų skaičius priklauso nuo įnašo dydžio).
 • Sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau kaip 1/2 visų mažosios bendrijos narių balsų.
 • Kai kuriems sprendimams numatyta ne mažesnė kaip 2/3 balsų dauguma (pvz., dėl metinio pelno paskirstymo), yra sprendimų, kurie priimami vienbalsiai (pvz., dėl pelno paskirstymo už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį, dėl naujų narių priėmimo).

Privalumai

 1. Ribota narių atsakomybė, t.y. nepasisekus verslui nariai rizikuoja tik savo įnašu, taip apsaugodami savo asmeninį turtą (palyginimui – už neįvykdytas individualios įmonės prievoles savininkas atsako savo asmeniniu turtu).
 2. Netaikomas minimalaus įstatinio kapitalo reikalavimas (palyginimui – UAB įstatinis kapitalas yra 2 500 EUR).
 3. Mažosios bendrijos narys gali dirbti bendrijoje nesudarydamas darbo sutarties, t.y. nereikia mokėti didelių mokesčių nuo darbo užmokesčio, o lėšų asmeniniams poreikiams gali iš bendrijos gauti išsimokėdamas pelną avansu.

Trūkumai

 1. Mažosios bendrijos steigėju / nariu gali būti tik fizinis asmuo, iš viso ne daugiau kaip 10 (palyginimui – UAB akcininku gali būti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo, o akcininkų skaičius neribojamas).
 2. Kadangi nėra nustatyta aiški balsavimo ir pelno paskirstymo tvarka – sunkiau spręsti mažosios bendrijos steigėjų /narių tarpusavio ginčus.
 3. Mažosios bendrijos buhalterinė apskaita tik kai kuriais atvejais yra paprastesnė nei UAB (pvz., kai mažoji bendrija neturi darbuotojų ir/ar nėra PVM mokėtoja).

Socialinis draudimas

Mažoji bendrija už kiekvieną bendrijos narį, kiekvieną mėnesį, privalo mokėti 6,98% Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas nuo sumos, kuri lygi minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžiui, nepriklausomai nuo to ar tokio dydžio išmoka yra išmokama mažosios bendrijos nariui. Taip apskaičiuota PSD suma 2020 metais būtų 42,37 Eur.

Šių įmokų mokėti nereikia, jeigu PSD įmokas mažosios bendrijos narys moka kitu būdu pvz., narys dirba pagal darbo sutartį, vykdo individualią veiklą, yra draustas valstybės lėšomis, kt.

Tuo atveju, kai tas pats asmuo yra kelių mažųjų bendrijų narys, prievolė už jį mokėti PSD įmokas numatyta tai bendrijai, kuri įregistruota anksčiausiai.

Valstybinio socialinio draudimo įmokų (VSD) už kiekvieną bendrijos narį, nuo minimalios mėnesinės algos, mokėti nereikia (įsigaliojo nuo 2018.01.01).

Lėšos asmeniniams poreikiams

Mažosios bendrijos narys negali sudaryti darbo sutarties su bendrija ir gauti darbo užmokestį, tačiau jis gali gauti iš bendrijos lėšų asmeniniams poreikiams. Galima pasirinkti, kaip šias lėšas apmokestinti:

 1. Kaip avansu išmokamą pelną.
 2. Kaip su darbo santykiais susijusias pajamas (kaip darbo užmokestį).

Kaip avansu išmokamas pelnas

 • 15% Gyventojų pajamų mokestis (GPM).
 • VSD įmokomis neapmokestinama.
 • PSD įmokomis neapmokestinama.

Kaip su darbo santykiais susijusios pajamos (02 kodu)

 • 20% GPM (jeigu MB nario metinės, tuo pačiu tarifu apmokestinamos, pajamos viršija 84 vidutinius darbo užmokesčius (VDU), viršijanti pajamų dalis apmokestinama 32% GPM tarifu).
 • 6,98%  PSD nuo 50% asmeniniams poreikiams išsiimtos lėšų sumos.
 • 13,83% VSD (jei kaupia papildomai pensijai +2,1% arba 3%) nuo 50% asmeniniams poreikiams išsiimtos lėšų sumos.

VSD ir PSD įmokų mokėti nereikia, jei mažosios bendrijos narys gauna Lietuvos ar ES narės paskirtą pensiją, netekto darbingumo ar šalpos pensiją, yra laisvės atėmimo arba psichikos sveikatos įstaigose ar yra sulaukęs senatvės pensijos amžiaus.

Jei mažoji bendrija įsteigta ne anksčiau nei prieš 1 metus ir jos narys iki tol nėra vykdęs savarankiškos veiklos, mažosios bendrijos nario lėšos išsiimtos asmeniniams poreikiams neapmokestinamos VSD įmokomis pirmus bendrijos veiklos metus.

VSD ir PSD įmokų nereikia mokėti nuo sumos, viršijančios 43 vidutinius darbo užmokesčius  („lubos“), t.y. kai vienam asmeniui išmokų asmeniniams poreikiams apmokestinama suma (t.y. 50% išmokėtos sumos) per kalendorinius metus pasiekia „lubas”, tai jas viršijanti suma VSD ir PSD įmokomis neapmokestinama. 2020 metais, 43 VDU sudaro 53380,20 Eur.

Išsimokėdamas lėšas asmeniniams poreikiams ir pasirinkdamas jas apmokestinti kaip darbo santykius, narys sumoka ženkliai daugiau mokesčių, tačiau gauna didesnes socialines garantijas (kaupia pensijai, yra draustas ligos, motinystės, nedarbo atvejais).

Pelnas

 • 0% pelno mokesčio tarifas taikomas pirmaisiais mažosios bendrijos veiklos metais (yra išimčių).
 • 5%  pelno mokesčio tarifas taikomas, jei mažosios bendrijos mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300.000 Eur, o vidutinis metinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių (yra išimčių).
 • 15%  pelno mokesčio tarifas taikomas, jei mažoji bendrija neatitinka viršuje nurodytų sąlygų.

Pelno paskirstymas (dividendai)

Mažosios bendrijos pelnas gali būti skirstomas (išmokamas) bendrijos nariams:

 1. Pasibaigus metams – už praėjusius finansinius metus.
 2. Metų bėgyje – už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį.

Paskirstytas pelnas apmokestinamas 15% GPM.

Jei mažosios bendrijos narys metų bėgyje avansu išsimokėjo daugiau lėšų, negu jam paskirta metinio pelno dalis, narys turi grąžinti skirtumą, įskaitant mažosios bendrijos sumokėtus mokesčius.

Jei mažosios bendrijos narys metų bėgyje avansu išsimokėjo mažiau lėšų, negu jam paskirta metinio pelno dalis, jam išmokamas tik skirtumas.

 

Mažosios bendrijos nariai negali priimti sprendimo skirstyti pelno, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

 1. Mažoji bendrija dirba nuostolingai.
 2. Nėra patvirtintas mažosios bendrijos metinių finansinių ataskaitų rinkinys.
 3. Mažoji bendrija turi neįvykdytų prievolių, kurių įvykdymo terminai suėjo iki sprendimo priėmimo.

 

Jeigu pelną norima išmokėti dar nepasibaigus finansiniams metams, papildomai turi būti:

 1. Patvirtintas laikotarpio, už kurį skirstomas pelnas, finansinių ataskaitų rinkinys.
 2. Mažoji bendrija privalo neturėti prievolių už einamuosius finansinius metus, kurių būtų nebepajėgi įvykdyti po pelno išmokėjimo.

Jei mažosios bendrijos narys metų bėgyje avansu išsimoka pelną, o per finansinius metus susidaro nuostoliai, jis visą avansu išsimokėtą pelną turi grąžinti bendrijai.

Vadovo atlygis

Jeigu mažosios bendrijos valdymo organuose numatytas vadovas, su juo privaloma sudaryti civilinę paslaugų sutartį (darbo sutarties sudaryti negalima).

Jei mažosios bendrijos vadovas yra MB narys, pajamos, gautos pagal paslaugų sutartį, apmokestinamos:

 • 15% GPM (jeigu MB vadovo metinės, tuo pačiu tarifu apmokestinamos, pajamos viršija 120 VDU, viršijanti pajamų dalis apmokestinama 20% GPM).
 • VSD įmokomis neapmokestinama.
 • PSD įmokomis neapmokestinama.

 

Jei mažosios bendrijos vadovas nėra MB narys, pajamos, gautos pagal paslaugų sutartį, apmokestinamos:

 • 20% GPM (jeigu MB nario metinės, tuo pačiu tarifu apmokestinamos, pajamos viršija 84 VDU, viršijanti pajamų dalis apmokestinama 32% GPM).
 • 8,72% VSD (jei kaupia papildomai pensijai +2,1% arba 3%).
 • 6,98% PSD.

 

Pastaba: jei mažosios bendrijos vadovo pajamos gautos pagal paslaugų sutartį viršija 45.000 Eur sumą per paskutinius 12 mėnesių, vadovui atsiranda prievolė registruotis ir mokėti PVM nuo viršijančios sumos.

 

Teikiame teisines, apskaitos ir mokesčių konsultacijos įvairiais kausimais – susisiekite.

Aptarkime Jūsų poreikius šiandien