Kokybiška darbo sutartis

Informacija atnaujinta 2021.09.01

 

Būtinosios darbo sutarties sąlygos

Žemiau išvardintos sąlygos gali būti keičiamos tik esant raštiškam darbuotojo sutikimui (išimtis – laikinas darbo sąlygų pakeitimas ypatingais atvejais):

1. Darbo funkcijos

Terminas „darbo funkcijos” reiškia tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba tam tikras konkrečias pareigas. Detalus sutarto atlikti darbo nereglamentavimas ir nefiksavimas rašytiniuose dokumentuose gali sukurti tam tikrą neapibrėžtumą vykdant darbo sutartis ir neaiškumą sprendžiant ginčus, kylančius iš darbo sutarčių.

2. Darbovietė

Darbo kodekse vartojami du terminai: darbovietė ir darbo vieta. Nurodyti darbovietę (įmonę) būtina, o darbo vietą (struktūrinį padalinį) reikia nurodyti, jei to pageidauja bent viena darbo sutarties šalis.

3. Darbo užmokestis

Darbo užmokestis privalo būti nurodytas kiekvienoje darbo sutartyje, nors teisės aktai darbo užmokesčio formaliai ir nepriskiria prie būtinųjų darbo sutarties sąlygų.

 

Patarimai darbdaviui

– Darbo sutartyje nurodyti darbuotojo pareigas, pagrindinį tikslą, kam organizacijai tokio darbuotojo reikia, detaliai aprašyti visus darbuotojo įsipareigojimus pareiginiuose nuostatuose;

– Darbuotojų funkcijų aprašymo pabaigoje įtraukti abstrakčią, apibendrinančią formuluotę: „darbuotojas be konkrečiai išvardintų pareigų vykdo ir kitus bendrovės vadovybės nurodymus”;

– Darbo sutartyje nustatyti, kad darbuotojo darbovietė yra įmonė, o darbo funkcijos atlikimo vietą darbdavys turi teisę keisti vienašališkai pagal savo poreikį;

– Darbo sutartyje numatyti tik fiksuotą darbo užmokesčio dalį ir neaptarti priedų, premijų mokėjimo. Priedus, premijas rekomenduojama numatyti lokaliuose teisės aktuose (nuostatuose, įmonės vadovo įsakymuose, kituose administracijos aktuose), nes tokiu atveju priedus, premijas darbdavys gali savo nuožiūra keisti, mokėti ar nemokėti ir tam nereikia darbuotojo raštiško sutikimo.

 

Papildomos darbo sutarties sąlygos

Šios sąlygos nėra privalomos, jos – papildomos, todėl dėl jų šalys gali tartis, bet gali ir nesitarti. Jeigu dėl papildomų sąlygų šalys nesusitarė, darbo sutartis netampa negaliojančia.

1. Išbandymas

Išbandymas yra tam tikras terminas, šalių susitarimu nustatomas sudarant darbo sutartį, per kurį darbdavys gali patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, o darbuotojas – ar darbas ir jo sąlygos tinka jam.

2. Papildomas darbas

Darbdavys ir darbuotojas gali susitarti, kad be pagrindinio darbo darbuotojas dar dirbs ir kitą darbą toje pačioje įmonėje darbdavio nurodymu. Tokiu atveju nauja darbo sutartis nesudaroma, pakanka tik įtraukti į darbo sutartį papildomo darbo sąlygą. Papildomo darbo nereikia painioti su darbo masto padidinimu, kai pagrindinis darbas dirbamas tiesiog intensyviau.

3. Susitarimas dėl išlaidų kvalifikacijos kėlimui, mokymams

Darbo sutarties šalys gali susitarti, kad jeigu darbo sutartis nutraukiama esant darbuotojo kaltei arba darbuotojo pareiškimui be svarbios priežasties, darbuotojas įsipareigoja atlyginti darbdaviui jo turėtas išlaidas per paskutinius vienerius darbo metus darbuotojo mokymui, kvalifikacijos kėlimui, stažuotėms.

4. Susitarimas dėl paskolos darbuotojui

Norint išlaikyti darbuotoją, galima su juo sudaryti atskirą paskolos sutartį (kuri gali būti ir tikslinė) ir darbo sutartyje numatyti sąlygą, jog išdirbus tam tikrą metų skaičių darbuotojui nebereikia grąžinti paskolos ir ji vertinama kaip premija, o pasibaigus darbo santykiams anksčiau laiko darbuotojas privalo grąžinti visą nepadengtą paskolą.

5. Susitarimas dėl konfidencialumo ir (ar) nekonkuravimo

Konfidencialumo sąlyga gali būti derinama su nekonkuravimo reikalavimu. Tiek konfidencialumo, tiek nekonkuravimo susitarimai gali būti darbo sutarties dalis arba gali būti sudarytos atskiros sutartys – konfidencialumo sutartis ir (ar) nekonkuravimo sutartis.

Nekonkuravimo susitarimas – tai darbdavio ir darbuotojo susitarimas, jog pasibaigus darbo sutarčiai darbuotojas ne daugiau kaip dvejus metus nedirbs darbdavio konkurento įmonėje, nesteigs įmonės ar nedalyvaus versle, konkuruojančiame su darbdavio verslu. Susitariant dėl nekonkuravimo, darbuotojui privalo būti nustatyta teisinga, protinga kompensacija už nekonkuravimą.

Norint susitarti dėl konfidencialumo, įmonėje reikia sudaryti neatskleistinos informacijos (komercinių paslapčių) sąrašą ir su juo pasirašytinai supažindinti darbuotojus. Komercinė paslaptis – tai viešai neskelbtina, slapta informacija, saugoma šios informacijos savininko, turinti komercinę vertę ir kurią praradus įmonė patirtų žalą.

 

Patarimai darbdaviui

– Darbo sutartyje tiksliai suformuluoti išbandymo tikslą, t. y. įtraukti nuostatą, kad išbandymo terminas nustatomas darbdavio iniciatyva, siekiant patikrinti ar darbuotojas tinkamas darbui;

– Darbo sutartį papildyti sąlyga, kad kai nėra vieno darbo, darbdavys gali savo nuožiūra skirti darbuotojui kitą darbą;

– Darbo sutartyje įtvirtinti susitarimą dėl išlaidų atlyginimo kvalifikacijos kėlimui, mokymams, o siunčiant darbuotoją į konkrečius mokymus, jį pasirašytinai supažindinti su mokymų kaina, kelionės kaina ir kitomis mokymų sąlygomis;

– Darbo sutartyje numatyti, kad darbdavio išlaidomis darbuotojo mokymui, kvalifikacijos kėlimui, stažuotėms ir pan. laikomos visos atitinkamos darbdavio išlaidos, įskaitant, bet neapsiribojant, išlaidomis kelionei, nakvynei ir maitinimui, dienpinigiais, mokesčiais už mokymą, kvalifikacijos kėlimo renginius, stažuotes ir kt., mokymo paslaugas teikiančių asmenų honorarais ir pan. Darbuotojas šias išlaidas privalo atlyginti visiškai, t. y. atlygintinų išlaidų suma nėra mažinama proporcingai atsižvelgiant į nuo kvalifikacijos kėlimo praėjusį (t. y. darbuotojo dirbtą) laiką;

– Sudaryti neatskleistinos informacijos (komercinių paslapčių) sąrašą ir su juo pasirašytinai supažindinti darbuotojus;

– Parengti taisykles dėl konfidencialios informacijos saugojimo: nepalikti dokumentų, neišnešti jų iš darbovietės, nepalikti kompiuterių be priežiūros pietų pertraukos metu, nustatyti draudimą kopijuoti elektroninę duomenų bazę, popieriuje esančią informaciją ir pan.

Darbo sutartyje draudžiama nustatyti tokias sąlygas, kurios pablogina darbuotojo padėtį su ta, kurią nustato Darbo kodeksas, įstatymai, kiti norminiai teisės aktai ir kolektyvinė sutartis.

 

Patartina, kad darbo sutartyje būtų tokios nuostatos

1. Darbuotojas įsipareigoja be išankstinio raštiško darbdavio leidimo tiesiogiai ar netiesiogiai papildomai nedirbti, nedalyvauti ir neveikti jokioje įmonėje ar versle, konkuruojančioje ar susijusioje su darbdavio veikla, už darbdavio ribų, taip pat nepriimti iš trečiųjų šalių pasiūlymų dirbti tapatų ar artimai susijusį su pagal šia darbo sutartimi darbuotojo dirbamą darbą darbo sutarties galiojimo metu. Tokia veikla laikoma nesuderinama su darbuotojo funkcijomis pagal šią darbo sutartį;

2. Darbuotojas privalo laikytis darbdavio nustatytų darbo tvarkos taisyklių bei kitų lokalinių aktų (įskaitant įsakymus), su kuriais darbuotojas buvo supažindintas, kai buvo sudaroma darbo sutartis ar bet kada po darbo sutarties sudarymo;

3. Jeigu darbuotojas negali dirbti dėl laikino nedarbingumo ar kitų priežasčių, jis asmeniškai arba per kitus asmenis kaip įmanoma greičiau įsipareigoja pateikti darbdaviui informaciją apie neatvykimą į darbą, neatvykimo priežastis ir numatomą nebuvimo darbe trukmę. Nepranešimas apie neatvykimą, nepaisant to, neatvykimo priežastys yra svarbios ar ne, laikytinas šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu;

4. Darbuotojas nedelsdamas privalo informuoti darbdavį apie savo asmeninių duomenų, situacijos, susijusios su darbo teisėmis ir pareigomis, pasikeitimu (pvz., gyvenamosios vietos, telefono susisiekimui ir pan. pakeitimas). Šia darbo sutartimi darbuotojas leidžia darbdaviui naudoti darbuotojo asmeninius duomenis, kurie yra reikalingi darbdavio darbo teisių ir pareigų įgyvendinimui;

5. Darbuotojas koncentruoja visus savo darbo sugebėjimus pagal šią darbo sutartį jam patikėtoms pareigoms vykdyti. Darbuotojas įsipareigoja sąžiningai, laiku, tiksliai ir profesionaliai atlikti savo darbo pareigas ir funkcijas, būti iniciatyvus, komunikabilus, gebėti dirbti komandoje, laikytis darbdavio nurodymų, būti lojalus ir vengti interesų konflikto. Darbuotojas įsipareigoja nenaudoti darbdavio turto jokiai kitai veiklai, išskyrus darbo funkcijų vykdymą (išskyrus atvejus, kai yra gautas išankstinis darbdavio rašytinis leidimas);

6. Darbuotojas įsipareigoja šios darbo sutarties galiojimo laikotarpiu ar jos nutraukimo atveju, gavęs atitinkamą darbdavio reikalavimą, nedelsiant perduoti darbdaviui visus ir bet kuriuos klientų sąrašus, korespondenciją ir (ar) kitus dokumentus, turtą (automobilį, kompiuterį, programinę įrangą ir (ar) programas, kitą turtą, jei darbuotojui jis buvo perduotas) ir (ar) duomenis bei duomenų laikmenas, priklausančias darbdaviui;

7. Darbuotojas negali sulaikyti darbdavio turto ir negali įskaityti darbdavio turto dėl jokios priežasties, įskaitant tas, kai darbdavys turi skolų darbuotojui. Tuo atveju, jeigu darbuotojas negrąžina  darbdavio turto ar darbuotojas turi skolų darbdaviui, šalys susitaria, kad darbdavys turi teisę atlikti įskaitymą visa apimtimi iš darbuotojui priklausančių sumų, jei pasibaigia darbo santykiai tarp šalių;

8. Teisės į visus intelektinės nuosavybės objektus (autorinius kūrinius, patentų, know-how, pramoninio dizaino, prekių ir paslaugų ženklų objektus ir t. t.), sukurtus darbo procese ar ryšium su darbu, visam šių teisių galiojimo laikotarpiui išimtinai priklauso darbdaviui maksimalia apimtimi, leidžiama įstatymų. Laikoma, kad į darbuotojo įprastines funkcijas įeina pareiga kurti intelektinę nuosavybę ir už intelektinės nuosavybės sukūrimą papildomai neapmokama, nebent atskiru atveju šalys susitartų kitaip;

9. Šalys susitaria, kad su darbovietėje galiojančiais aktais, reglamentuojančiais darbuotojo darbą, darbdavio nurodymais darbuotojas supažindinimas el. paštu adresu: (nurodyti el. pašto adresą);

10. Darbuotojo veiksmai ar neveikimas laikomi šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu, jeigu darbuotojas: pažeidžia lojalumo, interesų konfliktų vengimo, konfidencialumo, maksimalaus atidumo, rūpestingumo principus, kitus įsipareigojimus, nustatytus darbo sutartyje. Bet kokia darbuotojo veikla, kuri mažina darbdavio konkurencingumą ar prieštarauja darbdavio interesams ar nesuderinama su profesijos standartais, taip pat laikoma šiurkščiu darbuotojo darbo drausmės pažeidimu;

11. Darbuotojas privalo atlyginti visą žalą, jei žala padaryta prarandant įrankius, drabužius, apsaugos priemones, perduotas darbuotojui naudotis darbe, prarandant medžiagas, pusgaminius ar gaminius gamybos procese,  taip pat kai darbuotojo darbas tiesiogiai susijęs su materialinių vertybių saugojimu, priėmimu, išdavimu, pardavimu, pirkimu, gabenimu ir dėl priemonių, perduotų darbuotojui naudotis darbe;

12. Darbdavys turi teisę sumažinti darbuotojo darbo pareigų apimtį arba nesuteikti darbo esant pagrindui prarasti pasitikėjimą lojalumu ir (ar) gebėjimu tinkamai vykdyti pavestas darbo funkcijas, palikdamas darbuotojui darbo užmokestį;

13. Išbandymo laikotarpis nustatytas siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka darbui pagal darbo sutartį.

 

Mielai jums padėsime apskaitos, mokesčių ir teisiniais klausimais

Susisiekite dabar  +370 5 2430344  /  info@audita.lt

      Siųsti užklausą