Mokesčių konsultacijos

Mokėsčių patarėja Neringa Karlikauskė

MOKESČIŲ PATARĖJA

Neringa Karlikauskė

Kuo būsime naudingi

  • Teikiame mokesčių konsultacijas dėl būsimų ar jau sudarytų sandorių, įvardiname rizikas, siūlome sprendimo būdus.
  • Patariame mokesčių klausimais atliekant įmonių reorganizavimą, skaidymą ar sujungimą. Atliekame mokestinių pasekmių vertinimą, padedame tinkamai pasiruošti.
  • Teikiame mokesčių konsultacijas tarptautinio apmokestinimo klausimais, įskaitant dvigubo apmokestinimo išvengimą, holdingų struktūras.
  • Mokesčių konsultacijos neapsiriboja žodiniu patarimu, pagal poreikį rengiame galimybių studijas bei išsamias konsultacijas raštu.
  • Atstovaujame klientų interesus mokesčių inspekcijoje, teisme, kitose institucijose.

Mokesčių planavimas

Išnaudokite visas teisėtas galimybes mokėti mažesnius mokesčius arba juos atidėti.

  • Patarsime dėl mokesčių lengvatų taikymo, padėsime parengti dokumentaciją.
  • Padėsime pasirinkti įmonių / holdingo struktūrą, optimizuoti mokesčius.
  • Teikiame mokesčių konsultacijas dėl verslo iškėlimo į užsienį.

Naudinga informacija

Akcijų perleidimo apmokestinimas

Kai pajamos už perleistas akcijas priskiriamos apmokestinamosioms pajamoms, faktiškai apmokestinamas akcijų pardavimo pelnas, t. y. skirtumas tarp gautų pajamų ir įsigijimo kainos. Akcijų įsigijimo kainą sudaro visa pinigų suma, už kurią akcijos buvo nupirktos, įskaitant faktiškai patirtas akcijų įsigijimo išlaidas: komisinį atlyginimą, mokesčius, valstybės rinkliavas ir pan.

Gyventojo apmokestinimas

Kai gyventojo pajamos už perleistas akcijas priskiriamos apmokestinamosioms pajamoms, akcijų pardavimo pelno dalis neviršijanti 120 VDU (vidutinio darbo užmokesčio), bus apmokestinama 15% tarifu, o pelno dalis viršijanti 120 VDU – 20% tarifu.

Atkreipkite dėmesį, kad apskaičiuojant ar gyventojo pajamos neviršijo 120 VDU yra sumuojamos ne tik akcijų pardavimo pajamos bet ir kitos gyventojo gautos pajamos (išskyrus darbo santykių, dividendų ir individualios veiklos pajamas), t.y. jeigu gausite akcijų pardavimo pajamas ir kitas apmokestinamąsias pajamas jos bus sumuojamos ir atitinkamai pritaikomi 15% ir 20% tarifai (GPMĮ 6str.).

VDU dydis kurį viršijus taikomas 20 proc. GPM tarifas 2019 m. yra 120 VDU, 2020 m. – 84 VDU, 2021 m. – 60 VDU.

Gyventojo gautos akcijų pardavimo pajamos priskiriamos B klasės pajamoms, t. y. pajamoms, kurias pats gyventojas turi deklaruoti ir sumokėti pajamų mokestį.

Akcijų pardavimo pelno dalis, neviršijanti 500 EUR, neapmokestinama (GPMĮ 17str. 30d.). Ši lengvata netaikoma, kai:

1. Akcijos perleidžiamos jas išleidusiai įmonei;

2. Akcijos buvo įgytos didinant įstatinį kapitalą iš įmonės lėšų (yra papildomų sąlygų);

3. Akcijų pardavimo pajamos gautos iš užsienio įmonių, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose;

4. Kai akcijos laikomos perleistomis likviduojant įmonę.

Įmonės apmokestinimas

Įmonės turto vertės padidėjimo pajamos (akcijų pardavimo ir įsigijimo kainų skirtumas) apmokestinamos pelno mokesčiu taikant 5% arba 15% tarifą.

Įmonės turto vertės padidėjimo pajamos neapmokestinamos, jei tenkinamos šios abi sąlygos:

1. Įmonė, kurios akcijos perleidžiamos, yra įregistruota ar kitaip organizuota Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis ir yra pelno mokesčio ar jam tapataus mokesčio mokėtoja.

2. Akcijas perleidžianti įmonė turėjo daugiau kaip 10% įmonės, kurios akcijos perleidžiamos, balsus suteikiančių akcijų ne trumpiau kaip 2 m. be pertraukų.

Ši lengvata netaikoma, kai akcijos perleidžiamos jas išleidusiai įmonei.

 

Apskaitos ir mokesčių konsultacijos įvairiais kausimais – susisiekite.

Kai akcininkas suteikia paskolą įmonei, mokestinės pasekmės atsiranda šiais atvejais:

1. Įmonė išmokamas palūkanas gali priskirti prie leidžiamų atskaitymų, jei palūkanų norma atitinka rinkoje esančias palūkanas. Jei išmokamų palūkanų dydis viršija rinkoje esančias palūkanas, viršijanti dalis nebus laikoma leidžiamais atskaitymais (PMĮ 40str 2d.).

Nustatant palūkanų rinkos kainą, vienas iš kriterijų galėtų būti vidutinės komercinių bankų taikomos palūkanos, kurias skelbia Lietuvos bankas savo tinklalapyje. Tačiau ši informacija nėra pakankama, kadangi reikia įrodyti, už kokias palūkanas konkreti bendrovė gali pasiskolinti rinkoje iš nesusijusio asmens. Todėl rekomenduojame turėti paskolos sandorio su akcininku dokumentaciją, kuri pagrįstų taikomos palūkanų normos atitikimą rinkoje esančioms palūkanoms (pvz., komercinių bankų pasiūlymus bendrovei dėl paskolos sutarties sudarymo).

2. Jei pasiskolinta suma viršija bendrovės nuosavą kapitalą* daugiau nei 4 kartus, tai nuo viršijančios dalies mokamas palūkanas mokesčių administratorius gali pripažinti neleidžiamais atskaitymais ir apmokestinti kaip dividendus, jei tenkinamos abi šios sąlygos:

a) Palūkanų norma yra aukštesnė už rinkoje esančias palūkanas;

b) Akcininkas kontroliuoja** bendrovę paskutinę mokestinio laikotarpio dieną.

(Nutarimas „Dėl Pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo taisyklių patvirtinimo“).

Tam, kad įrodyti, jog palūkanų norma nėra aukštesnė už rinkoje esančias palūkanas, rekomenduojama turėti paskolos sandorio su akcininku dokumentaciją, kuri pagrįstų taikomos palūkanų normos atitikimą rinkoje esančioms palūkanoms pvz., komercinių bankų pasiūlymus bendrovei dėl paskolos sutarties sudarymo.

3. Akcininkui fiziniam asmeniui (tiek Lietuvos gyventojui, tiek užsieniečiui) išmokamos palūkanos apmokestinamos Lietuvoje taikant 15% gyventojų pajamų mokesčio tarifą.

4. Palūkanos, išmokamos Lietuvos juridiniam asmeniui, apmokestinamos taikant galiojantį pelno mokesčio tarifą (15% arba 5%).

5. Palūkanos, išmokamos juridiniam asmeniui, kuris įregistruotas Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, neapmokestinamos (PMĮ 5str. 1d. 2p.).

6. Palūkanos, išmokamos juridiniam asmeniui, kuris nėra įregistruotas Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, apmokestinamos taikant 10% pelno mokesčio tarifą (PMĮ 5str. 1d. 2p.).

7. Akcininkas fizinis asmuo gali skolinti įmonei be palūkanų. Tokiu atveju nei akcininkui nei įmonei mokestinių pasekmių neatsiranda.

 

* Pasiskolintos sumos ir nuosavo kapitalo santykis apskaičiuojamas paskutinę mokestinio laikotarpio dieną (neįskaitant to mokestinio laikotarpio rezultato).

** Laikoma, kad akcininkas kontroliuoja bendrovę jei tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50% akcijų arba kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50% akcijų, o paties akcininko dalis yra ne mažesnė kaip 10% akcijų.

 

Apskaitos ir mokesčių konsultacijos įvairiais klausimais – susisiekite.

Mokėsčių patarėja Neringa Karlikauskė

MOKESČIŲ PATARĖJA

Neringa Karlikauskė

Siųsti užklausą

Užpildykite visus laukelius

chat bubble

Atsiliepimai

Siųsti užklausą

Siųsti užklausą

Užpildykite visus laukelius

Aptarkime Jūsų poreikius šiandien