SpausdintiSpausdinti
 

Licencijuojamos veiklos

 

Lietuvoje nėra vieningos licencijų išdavimo sistemos, taip pat kaip ir nėra vienos institucijos, išduodančios jas. Todėl šiame sąraše pateikiamos pagrindinės veiklos, kurioms vykdyti reikalingos licencijos, taip pat šias licencijas išduodančios institucijos ir licencijų išdavimą reglamentuojantys teisės aktai.

 

Veiklos pavadinimas

Institucija išduodanti licenciją / leidimą. 

Teisės aktas, kuriuo remiantis išduodama licencija / leidimas

 

-Keleivių vežimas:
 • autobusais tolijomojo susisiekimo maršrutais,
 • lengvaisiais automobiliais užsakomaisias reisais tolimojo susisiekimo maršrutais,
 • autobusais tarptautinio susisiekimo maršrutais.

-Krovinių vežimas:

 • vidaus maršrutais transporto priemonėmis, kurių bendroji masė, įskaitant priekabą, didesnė kaip 3,5 tonos,
 • tarptautiniais maršrutais transporto priemonėmis, kurių keliamoji galia, įskaitant priekabą, didesnė kaip 3,5 tonos ir bendroji masė, įskaitant priekabą, didesnė kaip 6 tonos. Bendrijos leidimas vežti krovinius tarptautiniais maršrutais taip pat suteikia teisę vežti krovinius vidaus maršrutais.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie susisiekimo ministerijos www.vkti.gov.lt

LR Kelių transporto kodeksas,Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės.

-Keleivių ir bagažo vežimas:
 • geležinkelio transportu LR teritorijoje,
 • geležinkelio transportu tarptautiniais maršrutais.

-Krovinių vežimas geležinkelio transportu tarptautiniais maršrutais,

-krovinių vežimo ir vežimo organizavimo sutartys,

-pažymėjimas mokyti asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu geležinkelio transportu.

 

Valstybinė geležinkelio inspekcija prie susisiekimo ministerijos www.vgi.lt.

LR geležinkleių transporto kodeksas,Keleivių, bagažo ir krovinių vežimo geležinkelių transportu licencijavimo taisyklės.

-Krovinių vežimas laivais tarptautiniais maršrutais,-keleivių vežimas laivais LR,

-keleivių ir krovinių vežimas laivais tarptautiniais maršrutais.

 

Lietuvos saugios laivybos administracija www.msa.lt.

LR prekybinės laivybos įstatymas.

-Keleivių ir krovinių vežimas oro transportu.

Civilinės aviacijos administracija www.caa.lt.

Mokymo įstaigų, rengiančių ir perkvalifikuojančių civilinės aviacijos specialistus, akreditavimo nuostatai,LR civilinės aviacijos specialistų licencijavimo nuostatai.

 

-Statybos leidimas:
 • naujo statinio statyba,
 • statinio rekonstravimas,
 • statinio remontas,
 • statinio griovimas,
 • nekilnojamosios kultūros vertybės tvarkymas.

-Leidimas statyti ar rekonstruoti branduolinės energetikos objektą (statinį),

-leidimas statyti ar rekonstruoti statinį pajūrio juostoje ir Kuršių nerijoje.

 

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie aplinkos ministerijos www.vtpsi.lt.

LR statybos įstatymas,LR pajūrio juostos įstatymas,LR branduolinės energijos įstatymas,LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ patvirtinimo.

-Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūra.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija www.socmin.lt.

LR potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas,Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijavimo taisyklės.

 

-Farmacinė veikla:
 • gamyba,
 • didmeninis platinimas,
 • vaistinės veikla,
 • gamybinė vaistinės veikla,
 • farmacinių atliekų tvarkymas, išskyrus šalinimą,
 • narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų gamyba(šį licencija taip pat būtina ir įmonėms, importuojančioms narkotinius ir psichotropinius vaistinius preparatus iš trečiųjų šalių),
 • psichotropinių vaistų ir vaistinių medžiagų gamyba(šį licencija taip pat būtina ir įmonėms, importuojančioms psichotropinius vaistinius preparatus iš trečiųjų šalių),
 • narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų didmeninė prekyba, jų importas ir eksportas,
 • psichotropinių vaistų ir vaistinių medžiagų didmeninė prekyba, jų importas ir eksportas,
 • narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų mažmeninė prekyba,
 • psichotropinių vaistų ir vaistinių medžiagų mažmeninė prekyba.

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie LR Sveikatos ministerijos www.vvkt.lt.

LR farmacijos įstatymas,Vaistininko praktikos licencijavimo taisyklės.

-Veterinarinė praktika ir/ar farmacinė veikla.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba www.vmvt.lt.

LR farmacijos įstatymas,Veterinarijos praktikos licencijavimo taisyklės.

 

-Stacionarių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas,

-ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas,

-bendrųjų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos ministerijos www.vaspvt.gov.lt.

LR sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas,Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklės,Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo taisyklės.

 

-Žemės ūkio produktų importavimas ir eksportavimas.

Nacionalinė mokėjimo agentūra www.nma.lt.

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos nuostatai, Paraiškų importo ir eksporto licencijoms gauti teikimo elektroniniu būdu taisyklės.

 

-Draudimo veikla,

-draudimo brokerių įmonės veikla.

 

Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija www.dpk.lt.

Draudimo įstatymas.

 

-Kredito įstaigų veikla.

Lietuvos bankas www.lb.lt.

Lietuvos banko įstatymas.

 

-Prekyba antikvariniais daiktais.

Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos www.kpd.lt.

Licencijų prekiauti antikvariniais daiktais išdavimo taisyklės,Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš LR taisyklės.

 

-Vertybinių popierių,

-dokumentų blankų,

-banderolių,

-oficialių žymėjimo ženklų gamyba.

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba www.vdtat.lt.

LR saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymas,Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijavimo taisyklės.

 

-Verstis dokumentų:
 • tvarkymo veikla,
 • saugojimo veikla.

Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės www.archyvai.lt.

Dokumentų ir archyvų įstatymas, Dokumentų tvarkymo ir saugojimo licencijavimo taisykles.

 

-Vykdyti:
 • ugdymo,
 • mokymo,
 • studjų programas.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija www.smm.lt.

LR švietimo įstatymas,LR profesinio mokymo įstatymas,Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklės,LR mokslo ir studijų įstatymas,LR Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimas“Dėl leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimo tvarkos aprašo ir leidimo vykdyti sus studijomis susijusią veiklą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

-Geodezinių darbų atlikimas,

-topografinių ir kartografinių darbų atlikimas,

-žemėtvarkos schemų rengimas,

-kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimas,

-žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas,

-žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimas,

-žemės konsolidacijos projektų rengimas.

 

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos www.nzt.lt.

LR žemės įstatymas, Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo licencijavimo taisyklės, LR geodezijos ir kartografijos įstatymas, Geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų licencijavimo taisyklės.

-Gamtinių dujų:
 • perdavimas,
 • paskirstymas,
 • laikymas,
 • tiekimas.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija www.regula.lt.

LR gamtinių dujų įstatymas.

-Nefasuotų naftos produktų didmeninė prekyba,

-prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams ar orlaiviams,

-didmeninė prekyba nefasuotų naftos produktų likučiais.

 

Ūkio ministerija www.ukmin.lt.

Nefasuotų naftos produktų prekybos licencijavimo taisyklės.

-Individuali eksporto licencija eksportuoti dvejopo naudojimo prekes ir technologijas, -visuotinė eksporto licencija eksportuoti dvejopo naudojimo prekes ir technologijas,

-individuali eksporto licencija eksportuoti karinę įrangą,

-individuali eksporto licencija laikinai išvežti karinę įrangą,

-individuali importo licencija importuoti karinę įrangą,

-individuali importo licencija laikinai įvežti karinę įrangą,

-tranzito licencija gabenti tranzitu karinę įrangą,

-tarpininkavimo licencija vesti derybas ar rengti sandorį, kurio metu numatytas karinės įrangos kiekis gali būti perduotas iš Lietuvos Respublikos teritorijos, kitos Europos Sąjungos teritorijos arba ne Europos Sąjungos valstybės į bet kurią kitą ne Europos Sąjungos valstybę.

 

Ūkio ministerija www.ukmin.lt.

LR strateginių prekių kontrolės įstatymas,Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo licencijavimo taisyklės.

-Tekstilės prekių importas (importui iš Baltarusijos ir Kinijos, kuriam taikomos kvotos),

-tekstilės prekių priežiūros dokumentas (importui iš Uzbekistano, kuriam taikoma dviguba kontrolė),

-išankstinis leidimas tekstilės prekių ekonominiam laikinajam įvežimui į Baltarusiją ir Kiniją perdirbti.

Ūkio ministerija www.ukmin.lt.

2009 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES)Nr. 1258/2009, kuriuo nustatomos 2010 m. tekstilės kvotų valdymo ir paskirstymo taisyklės pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 517/94,2009 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES)Nr. 1260/2009, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 517/94 dėl tekstilės gaminių, kuriems netaikomos dvišalės sutartys, protokolai ar kiti susitarimai arba kitos konkrečios Bendrijos importo taisyklės, bendrųjų imporo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių I, II, IV ir VI priedus.

 

-Plieno ir jo dirbinių importo licencija (iš Rusijos, Ukrainos ir Kazakstano, kuriems taikomos kvotos),

-plieno ir jo dirbinių priežiūros dokumentas (importui iš trečiųjų šalių, kuriems taikoma išankstinė priežiūra arba dviguba kontrolė).

Ūkio ministerija www.ukmin.lt.

2009 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (ES)Nr. 1241/2009, kuriuo toliau taikoma tam tikrų importuojamų tam tikrų trečiųjų šalių kilmės geležies ir plieno produktų išankstinė priežiūra ir atnaujinama jos taikymo sritis.

-Kalio chlorido importas (Baltarusijos kilmės).

Ūkio ministerija www.ukmin.lt.

2006 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentas (EB)Nr. 1818/2006 dėl kalcio chlorido kiekybinės ribos administravimo sistemos, susijusios su importuojamam Baltarusijos kilmės kalio chloridui taikomomis antidempingo priemonėmis, įgyvendinimo.

 

-Leidimas gaminti elektros energiją,

-leidimas plėsti elektros energijos gamybos pajėgumą,

-elektros energijos eksporto leidimas,

-elektros energijos importo leidimas,

-leidimas tiesti tiesioginę liniją.

 

Ūkio ministerija www.ukmin.lt

Leidimų veikloms elektros energetikos sektoriuje išdavimo taisyklės.

-Licencija gaminti:
 • Lietuvos valstybės vėliavas,
 • Lietuvos valstybės istorines vėliavas,
 • Respublikos Prezidento vėliavas,
 • Užsienio valstybių vėliavas,
 • Europos Sąjungos vėliavas,
 • Tarptautinių viešųjų organizacijų vėliavas,
 • apskričių vėliavas,
 • savivaldybių vėliavas,
 • automobilio vėliavėles ir stalo vėliavėles.

Ūkio ministerija www.ukmin.lt.

Vėliavų gamybos licencijavimo taisyklės.

-Leidimas pastatų šildymui ir karšto vandens sistemų priežiūrai.

Ūkio ministerija www.ukmin.lt.

LR šilumos ūkio įstatymas,Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarka.

 

-Licencija supirkti skirtų realizuoti spalvotųjų metalų laužą ir atliekas,

-licencija supirkti skirtų realizuoti juodųjų metalų laužą ir atliekas.

Savivaldybės vykdomoji institucija.

LR skirtų realizuoti netauriųjų metalo laužo ir atliekų supirkimo įstatymas,Skirtų realizuoti netauriųjų metalo laužo ir atliekų supirkimo licencijavimo taisyklės.

 

-Pavojingų atliekų:
 • surinkimas,
 • saugojimas,
 • šalinimas,
 • naudojimas.

Aplinkos apsaugos agentūra

www.aplinka.lt.

Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklės.

-Prekyba ginklais, šaudmenimis, jų dalimis,

-tirų, šaudyklų eksploatavimas,-ginklų nuoma,

-ginklų, šaudmenų, jų dalių importas ir eksportas,

-civilinių pirotechnikos priemonių importas ir eksportas,

-civilinių pirotechnikos priemonių prekyba,-civilinių pirotechnikos priemonių gamyba,-antspaudų gamyba.

Policijos departamentas prie vidaus reikalų ministerijos www.policija.lt.

Ginklų šaudmenų kontrolės įstatymas, Prekybos ginklais, šaudmenimis, jų dalimis licencijavimo taisyklės,Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymas,Civilių pirotechnikos priemonių importo, įvežimo, eksporto, išvežimo, pardavimo, gamybos licencijavimo taisyklės, Leidimų importuoti, įvežti, eksportuoti, išvežti ar gabenti tranzitu civilines pirotechnikos priemones išdavimo taisyklės, Antspaudų ir spaudų apyvartos kontrolės įstatymas, Antspaudų gamybos licencijavimo taisyklės.

 

-Ginklų, šaudmenų ir jų dalių gamyba,

-ginklų taisymas, ginklų ir šaudmenų perdirbimas,

-sprogmenų gamyba,

-prekyba sprogmenimis,

-sprogmenų naudojimas,

-leidimas gabenti sprogmenis Bendrijos viduje (įvežti į LR),

-leidimas išvežti sprogmenis iš LR,

-leidimas gabenti sprogmenis tranzitu per LR teritoriją.

Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos www.lgf.lt.

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas,Ginklų, šaudmenų, jų dalių gamybos licencijavimo taisyklės,Ginklų taisymo, ginklų ir šaudmenų perdirbimo licencijavimo taisyklės,Sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymas,,Sprogmenų naudojimo licencijavimo taisyklės,Sprogmenų gamybos licencijavimo taisyklės,Prekybos sprogmenimis licencijavimo taisyklės,LR ginklų fondo prie LR Vyriausybės direktoriaus „Dėl leidimų įvežti (importuoti), išvežti (eksportuoti), gabenti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją sprogmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo”.

 

-Kūno kultūros ir sporto specialisto veikla.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės www.kksd.lt.

Departamento generalinio direktoriaus įsakymas „Dėl Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo, pratęsimo ir pripažinimo negaliojančiais tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

-Didžiosios loterijos organizavimas,

-lošimų B kategorijos automatais organizavimas,

-bingo organizavimas,

-stalo lošimų: ruletės ir (arba) kauliukų lošimų taip pat lošimų A kategorijos automatais organizavimas,

-azartinių lošimų ir lažybų organizavimo veikla.

 

Lošimų priežiūros tarnyba www.lpt.lt.

Loterijų įstatymas,Azartinių lošimų licencijavimo taisyklės,Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklės.

-Transliavimo ir retransliavimo veikla.

Lietuvos radijo ir televizijos komisija www.rtk.lt

LR Visuomenės informavimo įstatymas, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nuostatai.

 

-Gamyba:
 • ugniagesių kūno apsaugos priemonės,
 • ugniagesių kvėpavimo organų apsaugos priemonės,
 • ugniagesių savisaugos ir savipagalbos priemonės,
 • priešgaisrinė gelbėjimo įranga,
 • pirminės gaisro gesinimo priemonės,
 • gaisro gesinimo priemonės,
 • ugnį gesinančios medžiagos,
 • stacionarūs automatiniai ir autonominės gaisrų gesinimo sistemos (AGGS) įrenginiai,
 • automatiniai gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemos (GAGSS) įrenginiai,
 • gaisriniai vandens siurbliai,
 • specialiosios paskirties gaisriniai automobiliai,
 • priešgaisrinės saugos priemonės,
 • priešgaisrinės saugos ženklai.

-Techninė priežiūra:

 • stacionarios automatinės ir autonominė gaisrų gesinimo sistema (AGGS) ir jos įrenginiai,
 • automatinės gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų (GAGSS) įrenginiai,
 • priešdūminių sistemų įranga,
 • pranešimo apie gaisrą sistemų įranga,
 • gesintuvai,
 • kitos priešgaisrinės priemonės.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie vidaus reikalų ministerijos www.vpgt.lt.

LR Priešgaisrinės saugos įstatymas,Priešgaisrinės įrangos gamybos ir jos techninės priežiūros licencijavimo taisyklės.

-Branduolinės energetikos objektų, įrenginių ir įrengimų projektavimas, statymas, rekonstravimas,

-branduolinės energetikos objektų eksploatavimas,

-branduolinių ir radioaktyvių medžiagų bei jų atliekų saugojimas,

-branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimas,

-branduolinių ir radioaktyviųjų medžiagų bei jų atliekų laidojimas,

-branduolinių mediagų įsigijimas, turėjimas ir transportavimas.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija www.vatesi.lt.

LR branduolinės energijos įstatymas,LR radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas,LR Vyriausybės 1998 m. sausio 27 d. nutarimu patvirtinti veiklos branduolinėje energetikoje licencijavimo nuostatai,LR sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas „Dėl radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“.

 

-Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių gamyba, naudojimas, saugojimas, priežiūra, remontas, perdirbimas,

-radioaktyviųjų atliekų tvarkymas,

-jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių montavimas,

-prekyba jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais,

-jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių vežimas ir (ar) radioaktyviųjų atliekų transportavimas.

 

Radiacinės saugos centras www.rsc.lt.

LR radiacinės saugos įstatymas,LR branduolinės energijos įstatymas,LR radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas,Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklės.

 

 

 

 

 

 

Viačeslav Vorobjov

 

Teisės skyriaus vadovas

 

+370 5 243 0344 teise@audita.lt